หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ฯ
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-26 16:03:56


วันที่ 8 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

หัวข้อการประชุมมี ดังนี้ ประเด็นโครงการบริการวิชาการเพื่อขยับขยายและเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้  โครงการ Big Cleaning Day 2018   โครงการจัดประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อสร้างผลงานและเสริมศักยภาพของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา การจัดจ้างที่ปรึกษาชาวต่างชาติเพื่อการจัดทำวารสาร SSSTJ ให้เป็นไปตามแนวทางของคณะฯ การสรุปยอดรายรับรายจ่ายในการจัดทำโครงการประชุมวิชาการและการอบรมของคณะฯในปี 2560 ที่ผ่านมา การรายงานรายรับ รายจ่ายบัญชีเงินรายได้ของคณะฯ การจัดตั้งและบริหารงานกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต