หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งผลักดันสาขาวิชาฯ ประสานการทำข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) กับสถานประกอบการ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่งผลักดันสาขาวิชาฯ ประสานการทำข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) กับสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-08 16:00:58


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆซึ่งเป็นผู้ดำเนินงาน การทำข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับสถานประกอบการ

ทั้งนี้ มีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  โดยได้ประสานหน่วยงานเพื่อหารือร่วมกัน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อไป