หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > พิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิต โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับพระภิกษุสามเณร
พิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิต โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับพระภิกษุสามเณร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-07 16:15:37


วันที่ 7 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร  จัดพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตและบัณฑิต โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับพระภิกษุสามเณร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  โดย พระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล(เถาบุญญนนทวิหาร) ได้เมตตามอบของที่ระลึกให้กับพระบัณฑิตและบัณฑิต และมอบโล่ให้แก่พระบัณฑิตเกียรตินิยม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี  สำหรับพระบัณฑิตและบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 55 ราย (เป็นพระบัณฑิต 42 รูป และบัณฑิต 13 คน)  โดยพิธีเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.