หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-12-12 16:21:55วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการนำผลงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลังจากสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์มารายงานผลและนำเสนอขั้นตอน วิธีการในการทำ ให้แก่คณาจารย์และผู้ที่สนใจ โดยโครงการนี้มีจุดประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์มาร่วมแบ่งปันให้แก่รุ่นน้องและเพื่อนๆในสาขาวิชา  เป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกัน ถือเป็นการแสดงศักยภาพและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในผลงานและวิชาชีพของตนเอง