หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามเอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามเอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-08-07 16:00:27


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงนามเอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินการวิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานมีส่วนร่วม และสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อนำไปบูรณาการการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่น ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ชื่อ โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  “ เสริมอาชีพ สร้างรายได้ โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชนอัมพวา ”

โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2563 ที่ผ่าน ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโครงการโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “เสริมอาชีพ สร้างรายได้ โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชนอัมพวา ” อย่างต่อเนื่อง โดยการเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ในพื้นที่ กลุ่มสตรีพัฒนาวัดศรีศรัทธาธรรม ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 8 ครัวเรือน