หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-06-08 09:37:02


วันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ เข้าร่วมในการประชุม โดยการประชุมมีเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้ รายละเอียดรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตรภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 การเตรียมความพร้อมพิธีถวายปริญญาบัตรแก่พระบัณฑิตวัดธรรมมงคล การบริหารงบประมาณจัดสรร (งบรายได้) ของหลักสูตร  และเรื่องเสนอเพื่อทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2561 รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาภาคพิเศษในปัจจุบัน