หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมโครงการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้สารเคมีและการจัดการของเสียอันตราย
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมโครงการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้สารเคมีและการจัดการของเสียอันตราย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-05-09 11:09:57


วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมโครงการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้สารเคมีและการจัดการของเสียอันตราย ณ ห้องประชุม 26108 โดยได้รับเกียรติจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการของเสียและสารอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ดร.วัชราภรณ์ สุนสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการ นางสาววลัยพร มุขสุวรรณ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยหลักการจัดการเคมี  และนางสาวชนัญญา เพิ่มชาติ เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายที่เกิดจากห้องปฏิบัติการทางเคมี ให้กับคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์มีเป้าหมายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางเคมีของสาขาวิชาต่างๆ ให้ได้รับความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการต่อไป