หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-04-07 11:16:14


วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้านที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่าน Google meet ออนไลน์