หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมวิชาการสัญจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมวิชาการสัญจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-08 15:57:56


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่ประเทศรัสเซียและไต้หวัน ร่วมต้อนรับและเข้าประชุมหารือทางวิชาการ ตามโครงการวิชาการสัญจร  ปี 2561  กับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางสาวสุวรรณา งามวิโรจน์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรจากกองบริการการศึกษา

ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้ การจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ปัญหาการส่งค่าระดับคะแนนของคณะและแนวทางการแก้ไขค่าระดับคะแนนของอาจารย์ ภาระงานของอาจารย์ผู้สอน ปัญหาและอุปสรรค ประเด็นการทำงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ซึ่งทางคณะฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนในการสร้างผลงานวิจัยของนักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถนำผลงานทางวิชาการของตนเองไปนำเสนอ เผยแพร่และสามารถตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้งนี้มีตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกไปศึกษาที่ Kazan Federal University ประเทศรัสเซีย จำนวน 10 คน และได้รับการคัดเลือกไปศึกษาที่ ประเทศไต้หวัน จำนวน 7 คน จึงถือเป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาและทางมหาวิทยาลัยฯ ในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาร่วมกับนานาชาติ นอกจากจะส่งนักศึกษาไปพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ประสบการณ์ในต่างประเทศแล้ว    ยังเป็นโอกาสสำคัญในการนำผลงานวิจัยของนักศึกษาไปเผยแพร่ในต่างประเทศ เพื่อสร้างผลงานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ