หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-06 10:25:14


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รายงานการผลฝึกประสบกาณ์ และแสดงผลงานที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนาฝีมือและต่อยอดผลงานในวิชาชีพของตนเองได้ในอนาคต