หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-12-12 16:13:29


วันที่  6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะฯ      ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุม 26108 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมในการประชุม โดยมีการหารือในเรื่องต่างๆ อาทิ เรื่องเสนอเพื่อทราบ การรายงานผลการปฏิบัติราชการ การสรุปจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560    การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการเตรียมพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร 2 องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ “การเขียนหนังสือราชการ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ การนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้น