หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > การประกวดนางนพมาศในชุดรีไซเคิล โครงการลอยกระทง “อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม”
การประกวดนางนพมาศในชุดรีไซเคิล โครงการลอยกระทง “อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-11-06 18:08:00


       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน  การประกวดนางนพมาศในชุดรีไซเคิล โครงการลอยกระทง “อนุรักษ์ประเพณีไทยและสิ่งแวดล้อม”  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสุริยาภา โสภณวสุ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี และ คุณทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มาเป็นกรรมการในการตัดสิน ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางนพมาศในชุดรีไซเคิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ นายกรรภิรฌย์กร ปัญญารัศมิ์พร สาขาวิชาเคมี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวบุษยากร อุ่นอก สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ บัวนาค สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายปฐมพร หงษ์โต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นางสาวศิริพร สรรพอาสา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์