หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-06-06 16:25:46


วันที่ 6 มิถุนายน 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา อาทิ การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 การจัดโครงการอบรมการจัดการขยะ การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้น