หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-07-05 15:54:58


วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26109 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2562 ทั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ การสรุปจำนวนการรายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 การทบทวนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562 – 2564) และการกำหนดทิศทางในอนาคตภายใต้การปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)