หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-05 15:09:07


วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(ประธานกรรมการ) อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์ (กรรมการ) และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นายอิทธิเชษฐ์  กาฬสุวรรณ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลการประเมินที่ได้รับมาพัฒนาหลักสูตรต่อไป