หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-05 15:09:42


วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม(ประธานกรรมการ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนะ  ยศเมธากุล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(กรรมการ) อาจารย์อิริยา ผ่องพิทยา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (กรรมการ) และ        นางชนิดา ชิราพฤกษ์ (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลการประเมินที่ได้รับ มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป