หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (วันสุดท้าย)
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (วันสุดท้าย)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-17 11:29:11

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาท

และหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (วันสุดท้าย)

      วันที่ 5 เมษายน 2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ " และ "ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ" และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "มาตรฐานหลักสูตร ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"  ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา