หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมวิชาการ หลักสูตร “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001 : 2015)”
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมวิชาการ หลักสูตร “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001 : 2015)”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-05 11:57:03


วันที่ 3 – 4 เมษายน 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมวิชาการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดย ได้รับเกียรติจาก คุณสุนทร ทัดแก้ว (กรรมการผู้จัดการและ Lead Auditor ตรวจให้การรับรองมาตรฐานและตรวจติตามระบบ) จากบริษัท คิวอีแอนด์อี แมนเนจเม้นท์ จำกัด (QEANDE MANAGEMENT CO.,LTD) ซึ่งในวันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นการอบรมในหัวข้อ “ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management system) และในวันที่ 4 เมษายน 2562 อบรมในหัวข้อ “การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Auditing) ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 44 คน