หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
สอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-04-09 10:15:27


วันที่ 5 เมษายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นางสาวพัทธนันท์ นุชคง  นำเสนอเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยาเรื่องระบบต่อมไร้ท่อ โดย ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ เป็นประธานกรรมการสอบ ซึ่งนางสาวพัทธนันท์ นุชคง ได้รับผลการประเมินการสอบดีเยี่ยม และการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  นางสาวญานิศา ถาโท นำเสนอเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมทดลอง เรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที เป็นประธานกรรมการสอบ ทั้งนี้ยังมีคณะกรรมการสอบร่วมอีก 4 ท่าน ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ฐิติเวส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง และ ดร.นฤมล บุญมั่น