หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-12-14 09:15:12


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ เคมีอินทรีย์ ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายชื่อคณาจารย์ ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.มนัสวี เดชกล้า

2. อาจารย์ ดร.จาริวัฒน์ พิษณุวงศ์