หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-07-04 17:42:57


วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้มีเรื่องสืบเนื่อง อาทิ รายงานความก้าวหน้าในการจัดทำรูปเล่มวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 และเรื่องเสนอเพื่อทราบ การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อที่จัดส่งข้อมูลสำหรับการประเมินรอบที่ 4 (พ.ศ.2561-2567) ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)