หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-05 15:10:20


วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน นำโดย  อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม จากสถาบันการพลศึกษา (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม จากมหาวิทยาลัยมหิดล (กรรมการ)  อาจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร (กรรมการ) และ นางสาว เมลานี  อุระสนิท จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เลขานุการ)  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป