หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การฝึกอบรมนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการใหม่ SSRU START UP
นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การฝึกอบรมนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการใหม่ SSRU START UP

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-04 14:30:10


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นผู้ประกอบการใหม่ “ออกตัว Start Up เป็นเจ้าของกิจการ” (SSRU START UP U.B. YE! Camp) ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สันติธร ภูริภักดี และทีมงาน มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ทั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศในการฝึกอบรม โดยโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 101 คน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์