หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครัครั้งที่ 6/2560
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครัครั้งที่ 6/2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-09 09:23:06


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” ครั้งที่ 6/2560 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน และประกอบด้วย คณะกรรมการ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือและตรวจสอบความพร้อมของการจัดการงานในแต่ละฝ่าย อาทิ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ในแต่ละพื้นที่   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งานผ่านทางสื่อต่างๆ และป้ายในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน  ฝ่ายเอกสารและการลงทะเบียน ในเรื่องของรูปแบบการลงทะเบียน  ฝ่ายการเตรียมความพร้อมของฝ่ายปฏิคม ต้อนรับและพิธีกร ในเรื่องของการประสานงานในการเดินทางและการต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าภาพร่วมและคณะผู้บริหารที่มาร่วมงาน   ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายถ่ายภาพและโสตทัศนูปกรณ์   ฝ่ายประจำห้องนำเสนอ และฝ่ายรายงานและประเมินผล