หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการ ส่งนักศึกษาเข้าฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ Kazan Federal University สหพันธรัฐรัสเซีย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการ ส่งนักศึกษาเข้าฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ Kazan Federal University สหพันธรัฐรัสเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-08 13:25:37


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางนำนักศึกษาเข้าฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ Kazan Federal University สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยมีกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-19 สิงหาคม 2561

          ด้วยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ตนศึกษา ทางคณะจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ Kazan Federal University สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเปิดกว้างให้นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวความรู้และรับประสบการณ์โดยตรงจากผู้ชำนาญการในต่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเติบโตเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ง Kazan Federal University ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 การดำเนินโครงการดังกล่าว จึงถือเป็นการสานต่อความร่วมมือให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป