หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-07-03 16:57:57


วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน (ประธานกรรมการ) ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ(กรรมการ) อาจารย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง (กรรมการ)  และ นายอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2561 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่อไป