หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-05 15:11:32


วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน    นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กรรมการ) อาจารย์ ดร.ไสว      ศิริทองถาวร จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรรมการ) และ นางชนิดา ชิราพฤกษ์ (เลขานุการ) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2560 เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป