หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าทำกิจกรรมเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าทำกิจกรรมเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-23 14:49:40


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าทำกิจกรรมเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี เป็นประธานการประชุมกิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 26109 และออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่
1. การทำกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทำโครงงานวิจัยของนักศึกษาร่วมกับ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น
2. การสนับสนุนให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนหรือจัดทำหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับอาจารย์ของ Okayama University ในภาคเรียนที่ 1/2566
3. การเตรียมความพร้อมทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ/บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น
4. การนำนักศึกษาไปนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ