หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-17 10:19:50


วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดการอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการของคณะและภายในมหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (ญาณวิทย์) ดร.อลงกลด แทนออมทอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรร่วมในการบรรยาย ทั้งนี้การอบรมมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยอบรมผ่าน Google meet  ออนไลน์