หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-05-03 14:55:43


วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26506-7 อาคาร 26 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานวารสาร ทั้งนี้มีเรื่องสืบเนื่อง อาทิ การรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงรูปแบบหน้าปกวารสาร การรายงานความก้าวหน้าการจัดทำรูปเล่มวารสาร และการเสนอรายนามคณะบรรณาธิการวารสาร เป็นต้น