หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-01-03 15:45:29


เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ารับการทดสอบฝีมือการทำอาหาร ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีคณะกรรมการทำการทดสอบตามเกณฑ์ที่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกำหนด ซึ่งผู้สอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะฝีมือ