หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-07-05 15:12:03


วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน นำโดย ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา  เกิดวิชัย จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ประธานกรรมการ)  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี  เมืองเดช จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  (กรรมการ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กรรมการ) และอาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท (เลขานุการ) 

          โดย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรเปิดใหม่ในปีการศึกษา 2559  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็น ในการผลิตบุคลากรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการขยายงานและเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพทางวิชาการและความเชี่ยวชาญเพียงพอสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้นๆ