หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"
ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-17 10:47:25

ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

    วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสาวกมลทิพย์ สัตบุษ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวรดาศา  โพธิ์จาด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ นางสาววิรงรอง ทำโย งานบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงรัชฎา ฉายจิต และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการอบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet