หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะจัดงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะจัดงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-13 14:51:57

คณะจัดงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะจัดงานสวนนันท์ FUN FAIR ครั้งที่ 2 เพลิดเพลินจะ Learn ใจ ได้เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  และคุณจุณีรัตน์  จันทร์นิตย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เพื่อรายงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานและมอบเสื้อที่ระลึก