หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > พนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ เป็นรุ่นที่สี่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ เป็นรุ่นที่สี่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-05 11:41:19

คณะกรรมการบริหารพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  ระดับชำนาญการ เป็นรุ่นที่สี่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

     นายไกรวุธ สุขสวาง     ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

     นางสาวสวาท พินิจผล ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ