หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท MFEC Public company Limited
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท MFEC Public company Limited

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-05 09:10:45


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี หัวหน้าสาขาวิชาฯ พร้อมด้วยอาจารย์ชัชพล ชอบวิทยาคุณ  อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล และบุคลากรของคณะฯ เดินทางไปร่วมประชุมหารือแนวทางทำกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท MFEC Public company Limited ซึ่งผลการหารือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาอื่นฯ ที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในรูปแบบกระบวนการ ฝึกอบรม  การเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนที่ทันสมัย และผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดต่อไป