หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > กลุ่มงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)
กลุ่มงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-09-05 20:38:51

กลุ่มงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้  (KM)

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานกลุ่ม KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet โดยมี นางสาววรากร โฉมโสภา เป็นตัวแทนกลุ่มงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน  ได้แก่ 1) รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ 2) ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ 3) ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง และ 4) ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานจากทุกกลุ่ม