หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชุมผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-08-01 16:56:54


วันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารคณะ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ สรุปจำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เรื่อง การพิจารณาแนวทางการนับหน่วยกิตคำนวณค่าระดับคะแนนของนักศึกษา โครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 การพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเรื่องเสนอเพื่อพิจรณา ดังนี้ การปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในการต่อไป