หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้ารับการรายงานตัว
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้ารับการรายงานตัว

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-04-17 10:27:06

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้ารับการรายงานตัว

วันที่ 1 - 5 เมษายน 2567 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้ารับการรายงานตัว หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ได้ไปฝึกฝนความสามารถทางด้านอาหารจากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ งานอาชีพ เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น