หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-02-01 11:37:37


วันที่ 31 มกราคม 2561 ฝ่ายบริการการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มการจัดการความรู้ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม และตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และภาควิทยาศาสตร์ประยุกต์        รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 26108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี