หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมคณะ > 4 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรม 5 ส
4 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรม 5 ส

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 ต.ค. 60 - 24 พ.ย. 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม 5 ส 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดภายในสำนักงาน และบริเวณโดยรอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการนำกิจกรรม 5 ส มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการจัดระเบียบภายในสำนักงาน และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สะอาดและสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย