หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > โครงการ/ประชุม > บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับประกาศนียบัตรในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) มีแนวปฏิบัติที่ดี “KM Share & Learn 2023”
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับประกาศนียบัตรในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) มีแนวปฏิบัติที่ดี “KM Share & Learn 2023”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-29 10:46:07

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับประกาศนียบัตร

ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) มีแนวปฏิบัติที่ดี “KM Share & Learn 2023”

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นายศุภกิจ ขจรกิตติมศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาชิกกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มย่อยที่ 1 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ได้เข้ารับประการนียบัตรในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) มีแนวปฏิบัติที่ดี “KM Share & Learn 2023” ที่ได้รับรางวัล Best Practice Award จากการนำเสนอองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “แนวทางการเผยแพร่ทิศทางของหน่วยงาน (แพลตฟอร์ม Canva)” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google Meet ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นผู้มอบประการนียบัตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา