ยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์/ ค่านิยมหลัก/วัฒนธรรมองค์กรยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการพัฒนากำลังคนให้มีความเป็นมืออาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรม


ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้ และยกระดับการบริหารงานให้ได้มาตรฐานสากล


ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและสร้างนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่าย บริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ


วัตถุประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

2. พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการชี้นำในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

4. เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทย

5. เพื่อพัฒนาวิชาการที่สามารถนำไปให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม 


ค่านิยมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

RISE : Resilience, Integrity, Social Responsibility, Excellence


R : ความสามารถในการปรับตัว Resilience


I : ศักดิ์ศรี  Integrity 


S : ความรับผิดชอบต่อสังคม Social Responsibility


E : ความเป็นเลิศมืออาชีพ Excellence


วัฒนธรรมองค์กร

SSRU
: สง่างาม Smart


S : ความจริงใจ Sincerity


: ความรับผิดชอบ Responsibility


U : ความเป็นหนึ่งเดียว Unity