หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการวิพากษ์ (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการวิพากษ์ (ร่าง) โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-10-05 13:50:21


         ด้วย สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาและวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2561 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อทบทวนและศึกษาการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ พิจารณาและวิพากษ์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และนำเสนอแนวทาง กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสรุปและอภิปรายผล เพื่อให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตร เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ต่อไป