หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่3
การประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่3

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-26 15:21:00


SCI SSRU Mini Conference 2021

การประชุมวิชาการโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่3
กำหนดการ Mini-Conference ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30  – 16.00 น.

 

วัน

เวลา

กิจกรรม

ประธาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

ห้องออนไลน์

28 มีนาคม 2564

8.30 – 9.00 น.

ประธานกล่าวเปิดงาน
“การนำเสนอผลงานวิจัย (Mini-Conference) ของนักศึกษา”

รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

SCI Conference

9.00 – 12.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัย ห้อง 01 (CSS, MAT)
นำเสนอผลงานวิจัย ห้อง 02 (STA, FRS)
นำเสนอผลงานวิจัย ห้อง 03 (HEC, FSC, SPS)
นำเสนอผลงานวิจัย ห้อง 04 (CHE, PHY, BTE, ENV, BIO, IDM)

ผศ.เสถียร, อ.กัญญารัตน์

อ.ดร.ชูเกียรติ, อ.ดร.ณิช

อ.ดร.พิมลพร, อ.จุฑามาศ

ผศ.ดร.วนิดา, ผศ.ดร.อรวรรณ

01

02

03

04

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 16.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัย ห้อง 01 (CSS, MAT)
นำเสนอผลงานวิจัย ห้อง 02 (STA, FRS)
นำเสนอผลงานวิจัย ห้อง 03 (HEC, FSC, SPS)
นำเสนอผลงานวิจัย ห้อง 04 (CHE, PHY, BTE, ENV, BIO, IDM)

ผศ.เสถียร, อ.กัญญารัตน์

อ.ดร.ชูเกียรติ, อ.ดร.ณิช

อ.ดร.พิมลพร, อ.จุฑามาศ

ผศ.ดร.วนิดา, ผศ.ดร.อรวรรณ

01

02

03

04

 

หมายเหตุ :       รหัสอักษร CSS หมายถึง บทความสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์                           

                         รหัสอักษร BTE หมายถึง บทความสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ     

                         รหัสอักษร MAT หมายถึง บทความสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                        

                         รหัสอักษร ENV หมายถึง บทความสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

                         รหัสอักษร STA หมายถึง บทความสาขาสถิติประยุกต์                                       

                         รหัสอักษร BIO หมายถึง บทความสาขาชีววิทยา

                         รหัสอักษร FRS หมายถึง บทความสาขานิติวิทยาศาสตร์                                     

                         รหัสอักษร IDM หมายถึง บทความสาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

                         รหัสอักษร HEC หมายถึง บทความสาขาคหกรรมศาสตร์                                     

                         รหัสอักษร CHE หมายถึง บทความสาขาเคมี

                         รหัสอักษร FSC หมายถึง บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร        

                         รหัสอักษร PHY หมายถึง บทความสาขาฟิสิกส์ประยุกต์

                         รหัสอักษร SPS หมายถึง บทความสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

                       

Mini-Conference ครั้งที่ 3
วันที่ 28 มีค.64

8.30 – 9.00 น.  
ห้อง SCI Conference
ลิงค์ห้องประชุม https://meet.google.com/qqa-ttkk-auv 

code qqa-ttkk-auv

9.00-16.00น.
ห้อง 01 ลิงค์ห้องประชุม https://meet.google.com/vze-tvur-nvr 

code vze-tvur-nvr

ห้อง 02 ลิงค์ห้องประชุม https://meet.google.com/ors-otfc-woq 

code ors-otfc-woq

ห้อง 03 ลิงค์ห้องประชุม https://meet.google.com/kwi-vmhi-cuc 

code kwi-vmhi-cuc

ห้อง 04 ลิงค์ห้องประชุม https://meet.google.com/boj-ajsp-zvz

code boj-ajsp-zvz