หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-25 18:30:10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ 

คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

ในคราวประชุม ครั้งที่ 8 / 2564 วันที่ 25  สิงหาคม พ.ศ.2564  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

มีคณาจารย์ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  ดังนี้