หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ****ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินค่าเทอมคืน 20%****
****ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินค่าเทอมคืน 20%****

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-07-21 15:06:58

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินค่าเทอมคืน 20%

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

***สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ - 9 สิงหาคม 2564***สำหรับนักศึกษาที่ “ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 เรียบร้อยแล้ว”

1. เตรียมหลักฐาน ดังนี้
1.1 ไฟล์หลักฐานการชำระเงินที่มี
ชื่อนักศึกษาหรือรหัสนักศึกษาชัดเจน
1.2 ไฟล์สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
1.3 *กรณีขอรับเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ*
ให้เตรียมไฟล์หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
ที่มี ชื่อ-สกุล ของนักศึกษา เท่านั้น !

2. ลงทะเบียนในแบบฟอร์มขอรับเงิน
ได้ที่ https://forms.gle/xKhQeRH2bx8QKoFV8
***สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ - 9 สิงหาคม 2564***

3. คณะจะประกาศรายชื่อนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืน 20%
ในวันถัดไปหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

4. ***รอมหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินคืน***

 

สำหรับนักศึกษาที่ “ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564”

1. มหาวิทยาลัยคืนเงิน

 ค่าลงทะเบียนเรียน

 โดย กองคลัง

 ดำเนินการปรับลดค่าลงทะเบียน

 ในระบบ Smart Student


1. นักศึกษาตรวจสอบและดาวน์โหลด 

     ใบแจ้งชำระเงินในระบบ  reg.ssru.ac.th

 2. นักศึกษาชำระเงินผ่านช่องทางที่ระบุ

     ในใบแจ้งชำระเงิน