หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
        เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้จัดโครง ...
2018-09-06 10:47:22
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
         วันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภั ...
2018-09-06 10:32:59
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)
         ด้วย ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได ...
2018-09-06 10:28:38
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
         เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 26108 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะ ...
2018-08-31 13:49:16
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
         วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช ...
2018-08-28 14:02:43
เก็บขยะรวมใจ สานสายใยน้องพี่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
        วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเ ...
2018-08-28 13:58:24
ประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์
         วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
2018-08-17 11:44:08
คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ ต่อเนื่องวันที่สอง
        วันที่ 9 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการอบรม ...
2018-08-17 11:40:08
สาขาวิชาเคมี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
         วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโ ...
2018-08-17 11:33:53
ประกาศย้อนหลัง