ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ


วัตถุประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมาตรฐานให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

2. พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการชี้นำในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

4. เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทย

5. เพื่อพัฒนาวิชาการที่สามารถนำไปให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม