ขั้นตอนการให้บริการ


กิจการนักศึกษา

- ขั้นตอนการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร


ธุรการ

- ขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการออกหนังสือติดต่อราชการ


วิชาการ

- ขั้นตอนการเทียบโอนรายวิชา

- ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสรายวิชา

- ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาหรือหนังสือรับรองความประพฤติ

- ขั้นตอนการลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา ล่าช้า

- การกรอกแบบฟอร์มคำร้อง(ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า)

- เงื่อนไขในการเพิ่ม-ถอนรายวิชาล่าช้า

- กระบวนการเตรียมความพร้อมสำเร็จการศึกษา


ศูนย์วิทยาศาสตร์

- ขั้นตอนการขอรับบริการเครื่องมือ(AAS,GC และ HPLC สำหรับนักศึกษา)

- ขั้นตอนการขอรับบริการเครื่องมือ(AAS,GC และ HPLC สำหรับอาจารย์)

- ขั้นตอนการขอรับบริการ ทดสอบ/วิเคราะห์ตัวอย่าง